Total de visualitzacions de pàgina:

1. Primers anys de la Senyoria de Vallclara 1133 - 1349

 

Any

a 1133

Senyoria de Vallclara:  Guillem Dalmau de Cervera (?-1133)

Primer senyor de Vallclara, testament al 1133

1133

Senyoria de Vallclara:  Laureta Dalmau.  Herència del seu pare Guillem, casa amb Guillem de Pujalt.

Filla de Guillem Dalmau de Cervera i de Solestèn

1150

Ramon Berenguer IV atorgà la carta de poblament a Vinaixa.

En els límits de la donació del rei Berenguer IV de Vinaixa hi figura Vallclara

1185

Senyoria de Vallclara:  Guerau de Jorba (1134-1186). Herència de la seva mare Laureta. Casa amb Saurina Torroja.

En el seu testament (fet el 18 de febrer de 1185 a Lleida) Guerau de Jorba deixa 25 Castells, uns quants a la seva filla Guerava de Puigverd, entre aquests Vallclara. Prevenen del seu Avi Guillem Dalmau de Cervera

1187

Senyoria de Vallclara:   Gueraua de Puigverd. Herència del seu pare Guerau, 18-02-1185 esposa de Pere de Puigverd.

Els dominis deixats per Guerau de Jorba i Saurina a llur filla, la muller de Pere de Puigverd, foren confirmats a Gueraua el 1187, pel rei Alfons, en un document que esmenta els feus i alous i fa referència especialment a Vinaixa, Albió, Vallclara, Els Omells (o Omellons) i les Pilles.

1196

Geralt de Vallclara dona al Monestir de Poblet.

Tots els drets que té sobre els molins que posseeix al terme de Vallclara al riu Lladars a partir d'aquest moment el monestir reb 5 sous de Barcelona de cens d'un total de 30.

1204

Geralt de Vallclara dona al Monestir de Poblet.

 Aquells dels molins que tenia dins lo terme de Vallclara en lo riu de Ledars ab totes sa pertinencies. Eren dits molins tres molins fets y altre aparellat per edificarse. Preu 150 sous.

1204

Senyoria de Vallclara:  Berenguer de Puigvert. Herència del Pare Pere de Puigverd (06/10/1204). Casa amb Elvira d'Urgell.

Concòrdia de Repartiment entre Guillem de Puigverd i el su germà Berenguer de Puigverd, aquest és queda Vallclara.

1216

Senyoria de Vallclara:   Pere Sassala. Guillem de Puigverd (Pare), Pere de Puigverd (Fill) i Berenguer de Puigverd (Net) fan donació a Pere Sassala i a sos succesors (i a Geralt de Vallclara Cavaller seu).

"Tot lo dret y dominis que tenian o devian tenir y tot quan tenian en Vallclara y en los termes."

1220

Pere Sassala deixa per Testament al Monestir de Poblet.

 

"Tot lo dret i Senyorio que tenia en dit castell y vila y en sos termes"

1221

Confirmació de  la donació de Guillem de Puigverd a Pere Sassala.

Elvira Comtessa d'Urgell i de les muntanyes de Prades Confirma la donació.

1240

Senyoria de Vallclara:    Guillem de Riber.    Geralt de Vallclara Pare i Geralt de Vallclara Fill ven a Guillem de Riber.

"Castell y vila de Vallclara ab sa fortaleza y ab tots los termes y demes coses a ells pertanyens y spectants en dit castell vila y termes". 2.600 Ducats d'or alfonsins.

1241

Confirmació de totes les donacions feta per Geralt de Vallclara novici de Pobet.

Testament "en que confirma totas las donacions y concessions que avian fet a dit Monestir ell y sos antecesors"

1258

Senyoria de Vallclara:    Guillem de Vallclara.   Guillem de Riber li deixa per testament a Guillem de Vallclara son fill.

"Castell de Vallclara ab tots los drets a dit castell pertanyents y ab tots los termes y pertinencies"

1273

Primera notícia de vilatans vallclarins no senyors

 

Paguen cens per Santa Maria: Joan Boquer, Guillem de Saranyana, Pere Delà, Bernat Cabrè, Joanet Boquer, d'un tros que limita amb Guillem de Vallclara, amb terme de Vilosell, amb Guillem Poca i amb Coma den Alda.Firma l'infant Pere primogenit del Rei d'Aragó Pere II.

1295

Senyoria de Vallclara:     Berenguer Jorba.     Guillem de Vallclara i Bernarda sa muller ven a Berenguer Jorba i als seus.

"Castell i Vila de Vallclara ab tots sos termes y pertinencias y de tot quant tenian y podian tenir en aquells, lo que tenian en feu per lo Monestir de Poblet". Preu 3.500 Morabatins alfonsin de or.

1332

Concòrdia entre l’Infant Ramon Berenguer Compte de Prades y Berenguer de Jorba senyor de Vallclara.

per rahó de Meri imperi y exercici de aquell en lo lloch y terme de Vallclara.

1332

Construcció d'unes forques al terme de la vila.

Per la concòrdia de Ramon Berenguer amb Berenguer Jorba.

 

1349

 Juliol Els vigilants del Bosc de Poblet detenen un vallclarí que feia llenya sense autorització.

 i en revenja uns servents de Berenguer de Jorba van anar, armats, a la granja de Riudabella, l'assaltaren, van incendiar les collites i s'endugueren eines agrícoles i sis parells de bous. 'Abat Arnau d'Eixamús acudí al rei, i aquest manà al veguer de Montblanc que processés els culpables i que, en nom seu, prengués sota el seu poder el lloc de Vallclara i el retingués fins que el monestir no hagués rebut reparació dels danys soferts.

1349

Senyoria de Vallclara:  Monestir de Poblet. Berenguer de Jorba fill de Berenguer de Jorba ven la senyoria al Monestir de Poblet (03-12-1349).

Ven "El Castell y lloch de Vallclara ab termes y pertinencies suas, exonerat de tots deutas, violaris y altres qualsevols obligacions fetes per dit Berenguer de Jorba o altres que señors de dit lloch de Vallclara, ab homes donas habitants y habitadors, host, y cavalcada y ab tota jurisdicció civil y criminal mer y mixt imperi conforme sos antecessors ho avian tingut sens reservarse cosa alguna en dit castell" Preu 80.000 sous barcelonesos.

1349

Primer Capbreu de Poblet: "aquest cabreu es dels censos que lo mayoral de Vallcara reb en lo lloc e terme de Vallclara fa en altres termes los quals foren den Galceran de Jorba  comprats del dit Berenguer de Jorba, terme a Santa Maria de agost."

30 declarants d'un censal dels "orts" que paguen per Sant Miquel: Joan Aranyó, Berenguer Rossell, Ferrer Florejachs, Pere Jover, Guillem Fuster, Pere Mateu, Pere Alsamora, Berenguer Boquer, Matheu Amargós, Pere Saranyana, Arnau Boquer, Joan Estruch, Lo Espital, Boquer davall, Bernat Gibert i Elisendis, Nadal Saranyana, Miquel Estruch, Romeu Amargós, Los pubills de Ramon Saranyana, Guillem Boquer, Pere Jover, Jaume Boquer, Domingo Ripoll, Pere Escolà, Los pubills den Alos, Bernat Blasco, Joan Saranyana, Ramon Saranyana, Ramon Massaguer, Guillem Saranyan, Domingo Miravall, Guillem Llaurador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...