Total de visualitzacions de pàgina:

4. Segle XV Fets més importants a Vallclara, que en tinguem notícia.

 

1415

L'abat de Poblet Mengucho rep el "sagrament i homenatge" dels caps de casa a Vallcara. (12-01-1415)

1427

És batlle de Vallclara Guillem d'Almenara

Guillem d'Almenara, batlle de Vallclara. A requesta de Domènec Blanc rector del mateix lloc, i de Pere Astruch, designa Pere Boquer i Antoni Vilamur, veins de Vallclara, com a curadors dels béns dels pupils d’Arnau Estrader , de l’Albi. Els curadors designats accepten l’administració conferida.

1435

Mort Fra Pere Marginet fill de Vallcara i monjo de Poblet. (+26-03-1435)

1436

El Monestir de Poblet compra el mer imperi i la jurisdicció criminal sobre el lloc de Vallclara, que Poblet ja posseïa en domini de dret privat.

1458

Joan Boquer de Vallclara adquireix uns béns que l'Ordre dels Cavallers de l'Hospital posseïa a Vallclara

1460 a

Passió de Vallclara. Fragments trobats al llibre d’òbits de Vallclara 1419-1477:

"He sent Johan digue axí ha Maria:/Dona, vostro Fill, molt amat,/van los juheus crucificar;/he dos lladres ab ell penjar,/per deshonor he per viltat,/Maria: Ay, na mesquina! Morta só!"

 

1463

Acusen a Joan Marginet de pretendre fer passar Vallclara al bàndol joanista i és empresonat.

 

En la guerra civil catalana (1462-1472) s'enfronten Joan II d'Aragó i els remences d'una part i les institucions catalanes (Diputació del General i Consell de Cent) d'altra. Poblet pren part en aquells anys per la Generalitat.

1469

El 24 de maig de 1469 és penjat a la forca Jaume Martí alies Roda de Vallclara  "en la cova Vedruna", junt amb el Loýs de Sarreal.

 

Condemnat per  "que volgueren alçar-se ab lo castell de Vallclara i lliurarlo als enemichs de la terra y perquè havien fet moneda falsa: sous, florins, carlins, sisens, etc." la pena fou de " a ésser rocegats, penjats e squarterats" peró pels "grans prechs e làgrimes del poble y dels mateixos condemnats fonch mitigada la pena"

1469

L'abat  de Poblet Miquel Delgado demanen la col·laboració d'homes dels seus dominis per fer el fossar del monestir, Vallcara col·labora amb 1 home.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...