Total de visualitzacions de pàgina:

16. Origen i història dels cognoms vallclarins: 1 PUJOL.

  

1. ELS PUJOL.

Els  PUJOL,  una curiosa història que remunta a principis del segle XVII, poc abans de l’inici de la guerra dels segadors. L’arribada d’un rector, GASPAR CAMPS, de procedència llunyana de Tarragona, concretament de TARADELL i la filiació anotada de la mateixa procedència dels VILAVENDRELL, parents del rector i dels PUJOL, també de Taradell, i sobretot l’estada d’aquests a l’Abadia fa sospitar que la via de l’arribada d’aquests PUJOL hauria estat per mediació del rector Gaspar Camps, rector que va ser-ho de Vallclara per 34 anys, de 1630 fins a 1664. Els PUJOL venen amb un ofici, son sastres. I al principi deurien exercir com a tals. Però en els primers casaments i per les dots de las mullers poc a poc aconsegueixen un apreciable patrimoni, suficient per un establiment sòlid, sempre des dels paràmetres d’aquella època.

Gaspar Camps, Taradell i els Pujol.

Una possible repercussió  de la Guerra dels segadors a Vallclara

Inicis de la Guerra dels Segadors: El 30 d’abril de 1640 el terç de Leonardo de Moles amb uns 1000 soldats venint de Sant Gregori es dirigia cap a Santa Coloma de Farners. Un comissari d’aquest cos d’exercit s’avançà per trobar-se amb Montrodon i preparar l’allotjament del terç. Qui era Montrodon? Una   bona peça, era l’agutzil de Santa Coloma i participà en moltes accions contra bandolers, participà en la tortura i execució de Joan Sala àlies Serrallonga i reprimia amb energia els contraris als establiments militars. Amb les preparacions d’aquests nous establiments va topar amb l’oposició dels habitants de Santa Coloma i el van matar... Aquest Montrodon era de TARADELL, no tenia res a veure amb els PUJOL ni els VILAVENDRELL però ens il·lustra el grau de  conflictivitat que la zona de Taradell tenia en aquelles dates, era un de les espurnes inicials de la guerra dels segadors (1640-1652).

En els dietaris de la Generalitat d’aquella època podem veure el grau de virulència d’aquells anys a la zona:

1.    Divendres, 11 de gener de 1630 Dietaris de la Generalitat de Catalunya vol, V, 1623-1644.

“particulament que en Granollers, en Sant(a) Colom(a) y en altres lochs, a més de haver-se fet donar a manjar splèndidament, han composat los comuns y los singulars de dits lochs en grans sumas y quantitats de diners y, de las casas en las quals han restat aposentats, obrint aposentos y caxes ab violència, se’n han aportades y robades moltas robas y, pujant a las parts de Vich, han fet los matexos excessos y encara molts majors en la vila de Moyà y en los lochs de Sant Julià, Manlleu, Sant Hipòlit de Voltegrà, TARADELL y altres de la terra de Ozona y, particularment, han procehit a capturar y detenir presos alguns dels particulars dels dits lochs...”

2.    Dijous, 16 de desembre de 1649 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. VI, 1644-1656.

 “Del que tenim síndichs en nostres consistoris ab grans clamors de la vila de Monistrol, de la vila de Moyà, de la vila de TARADELL, dient-nos que lo enemich més cruel no·ls tractaria de la manera que·ls tractan vuy los soldats de sa magestat”.


TARADELL Osona – VALLCLARA Conca de Barberà.

Podríem continuar la història però el que respecte a Vallclara ens interessa és el fet que el  Rector de la Parròquia de Vallclara des del 18 d’octubre de 1630 era GASPAR CAMPS fill de TARADELL.

           Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-32

El 20 de desembre de 1640, quasi 6 mesos després de l’assassinat de Montrodon,  a Vallclara es casen MARIANNA VILAVENDRELL i CAMPS filla de JOAN VILAVENDRELL i PERMANYER (Sastre d’ofici) i JERÒNIMA CAMPS (aquesta difunta) també de Taradell, amb JOAN JOSA fill d’ANTONI JOSA i TECLA de Vallclara. Aquesta MARIANNA era neboda del Rector de Vallclara GASPAR CAMPS.  

Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-217

El 20 de juny de 1642 neix a Vallclara, a l’Abadia, MARIANA FRANCISCA PUJOL filla de JOSEP PUJOL (Sastre) i MARIA de Taradell. Padrins: Gaspar Camps Rector de Vallclara  i Mariana Josa. És la primera PUJOL nascuda a Vallclara.

Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-49

El 1 de gener de 1643 mort MARIA PUJOL de Taradell a Vallclara, mort a l’Abadia de Vallclara, essent rector GASPAR CAMPS. Mare de la MARIANA PUJOL nascuda el 20 de juny 1642.                                 

Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-318

El 26 de juliol de 1643 moria a Vallclara aquesta MARIANA PUJOL filla de JOSEP PUJOL i MARIA de Taradell. Als 13 mesos,

Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-319


Els PUJOL-JOSA inici de la nissaga masculina (c.1644).

El 26 de març de 1644, ara una filla d’ANTONI JOSA i TECLA, CATERINA JOSA es casa a Vallclara amb aquest JOSEP PUJOL viudo de Maria, sastre d’ofici i de Taradell, i es queden a viure a Vallclara, cosa estranya no essent pubilla. Aquest matrimoni es l’origen de la nissaga Pujol de Vallclara, actualment, a 2021, els seus descendents ho son en la 13 generació, més de 370 anys!

 Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-219

El 16 de febrer de 1654 a Vilanova de Prades FRANCESC VILAVENDRELL també sastre i de Taradell i nebot de GASPAR CAMPS figura com a testimoni d’uns capítols matrimonials entre JOAN JOSA i ALSAMORA de Vallclara i ANDREUA MONLLEÓ d’Ulldemolins.

 

NADAL- PUJOL primera branca femenina dels PUJOL (c.1658).

El 16 de juny de 1658 es celebra el matrimoni entre ESTÀCIA PUJOL, nascuda encara a TARADELL però habitant de molt petita a Vallclara, ja orfe de pare i mare, amb LLORENÇ  NADAL i JOSA. aquí Gaspar Camps, lo rector, deixa la noia ben col·locada doncs aquest Nadal tan el pare com el fill van ser Batlles de Vallclara. Ell tenia 36 anys i ella uns 18. Aquest matrimoni va tenir  9 fills, 6 van morir abans dels 5 anys, i 3, 2 nois i una noia, es van casar i van tenir descendència. Descendents d’aquesta branca ho son molts veïns actuals de Vallclara en ja la 12 generació. Com Cal Paysant, Cala Gloria, Cal Roig, Cal Josepet, Cal Mixoner, Cal Pelut, Cal Vermell, Cal Xina, Cal Claca.

 Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-224

El 26 de març de 1664 PAU VILAVENDRELL, també de Taradell, fa de “curador d’ànimes” entre la mort de GASPAR CAMPS el seu oncle rector de Vallclara per 34 anys i el nomenament del seu successor CIPRIÀ TALLADA.

Veure:            https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-73

El 28 de juny de 1664 mort GASPAR CAMPS rector de Vallclara per 34 anys i artífex de la vinguda dels PUJOL Vallclara.

            Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-337

Que hi feia gent de tan lluny a Vallclara?

Tot això fa pensar que com a conseqüència de la Guerra dels Segadors els VILAVENDRELL i els PUJOL fossin uns refugiats polítics i/o econòmics avalats pel tiet GASPAR CAMPS que podia convenir matrimonis i oficis solvents a Vallclara.

Els rectors en aquella època administraven diners provinents de les deixes per celebracions funeràries i administraven les terres de la rectoria. El successor de Gaspar Camps, Ciprià Tallada,  declara l’any 1675, en el capbreu de Poblet, com a terres de la Rectòria: 6 jornals de terra (“Lo pou”, “ lo Comellar de l’Amoros” i “la Boixadera”. A més feien de notari dels testaments, els capítols matrimonials i de les transaccions de terres, cases i censals (préstecs de diners).

 Pensem que entre Vallclara i Taradell hi ha més de 180 quilometres, i per firmar un document o cuidar un parell de mesos d’una parròquia no crec que fessin aquestes distancies, el GASPAR CAMPS als hauria acollit als primers focs de Santa Coloma.

Una altre qüestió, sense resoldre, és perquè a 1630 a Vallclara es nomena un rector de Taradell a 180 quilometres i d’un altre Bisbat. 


De com passen els Pujol de Sastres a Pagesos, els PUJOL i BOQUER (1666) i PUJOL i MOR (1702).

El casament entre JOSEP PUJOL I JOSA i CATHERINA BOQUER de 3 de maig de 1666 és el fet que converteix en pagesos als PUJOL doncs per aquest matrimoni tindran la finca de Coma de n’Alda, de 6 jornals, herència de la mare, de CATHERINA  BOQUER morta el 1665 a més d’aquesta herència de la seva mare Magdalena aquesta Catherina és dotada pel seu germà de 20 lliures. Per fer aquesta dotació el germà JOAN BOQUER ven a JOAN ALSAMORA i VINADER, cunyat seu, un tros de terra a la partida “del forn teuler”, que “afronta de orient ab lo terme de bimbodi, de ponent amb Jaume Anglès, de tramuntana amb un tros de Pere Paris, de migdia al terme de bimbodi y ab lo cap de la plana de Riu de Abella”, el cunyat li permet pagar “deu lliures lo dia de Tots Sants primer vinent y les altres deu de aquell a un any”- La venda es fa el 5 d’abril de 1666.  

Primera compra del Pujol 1668. Les coses li haurien anat bé en aquest JOSEP PUJOL i JOSA doncs dos anys mes tard el 23 d’abril de 1668 compra a PAU ALSAMORA un tros de les “Poies”, tros que limita a orient amb Raphael Alsamora, ponent lo pubill Josa, migdia lo camí de Vimbodí i tramuntana Joan Josa de Phelip. 

A 22 de octubre del 1670 una germana d’aquest Josep, MARIANA PUJOL i JOSA casa amb el mestre de minyons del poble en   JOSEP MASSIP d’Ulldemolins.

Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-228

En el Capbreu dels bens de Vallclara fet pel Monestir de Santa Maria de Poblet l’any 1732, JOSEP PUJOL i BOQUER, ja amb 60 anys (fill de JOSEP PUJOL JOSA, primer PUJOL nascut a Vallclara i CATHERINA BOQUER) declara les següents propietats:

            Veure: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/showimg/27261485

1)    Una partida a “La Coma de n’Alda” de 6 jornals. Limita a solixent amb Batiste Carré, a migdia amb Joan Lladó del Vilosell, a ponent el camí de Vilanova i a tramuntana Antón Fleix de Tarrés. Li pertany com a hereu universal de la seva mare difunta CATERINA BOQUER. I aquesta com hereva universal de son pare BATISTE BOQUER difunt, instituïda per la mort del fill mascle en son últim testament que feu el 15 de desembre de 1643. En aquest fill BATISTE BOQUER, mort al 1695, aquesta propietat li pertany pels títols declarats al capbreu de 5 d’octubre de 1675. 

 

2)    Una partida de nom “La Compra” de 2 jornals. Limita a solixent amb Joan Requesens, a migdia amb “lo camí del bosc”, a ponent amb Rafael Josa i a tramuntana amb el camí de Tarrés. Li pertany com a hereu universal de son pare JOSEP PUJOL i JOSA i a aquest per venda, el 9 de setembre de l’any 1690, que li feu el Josep Pujals que va ser Rector de Vallclara.  A aquest li pertanyia per compra que li feu el mateix dia Josep Nadal pagès de l’Espluga de Francolí, i aquest com hereu universal de Pere Nadal son pare, la qual pesa de terra fou capbrevada per Catherina viuda de Pere Nadal el 11 de febrer de 1676.

 

Es a dir que les primeres terres que tenen els Pujol a Vallclara provenen d’una compra al Rector i l’herència de la mare BOQUER.

Per tot això veiem que al Cadastre de l’any 1738-1741 els Pujol paguen  67 rals i 13 diners per les terres, i 6 rals per les 2 mules, i  5 rals per la casa, considerada de 2ona categoria, hi havia 3 categories, de 1a ni havia 4 cases (Anglès, Batiste, Sales i Josa), de 2a 12 i les demes de 3a, es la sisena casa que paga mes per les terres. El pare JOSEP PUJOL i BOQUER te uns 69 anys i el fill JAUME PUJOL i MOR en té 24,

En el següent Capbreu de Poblet de l’any 1756, ja declara el fill hereu JAUME PUJOL i MOR, llavors amb 39 anys, i declara les mateixes terres que son pare l’any 1732. Els sis jornals de “Coma den Alda” tenen els mateixos veïns, paga a Poblet “sis diners pagadors tots anys lo dia de Sant Miquel de setembre”, en canvi els 2 jornals de “La Compra” canvien, a solixent Sebastià Batiste i part amb Jaume Josa, a migdia amb el camí que va al bosc, a ponent amb Isidre Baldrich i a tramuntana el camí que va a Tarrés. Per aquesta possessió paga al Monestir de Poblet: “tres cuartans de blat i vuit diners pagadors tots anys lo dia de Sant Miquel de setembre”

Veure: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/showimg/27292149

Veure: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/showimg/27292150


Inventari del que paga JOSEP PUJOL i BOQUER (54a.) l’any 1726 a  la Rectoria de Vallclara per les celebracions en memòria dels seus difunts.

Normalment els hereus, amb el compliment de les ultimes voluntats i les deixes que per aquest menester havien disposat els difunts de la família en els testaments, es feien càrrec dels pagaments per celebrar la seva memòria a l’església.

Es per això que veiem a JOSE PUJOL i BOQUER fent els pagaments per:

PAU ALSAMORA sogra de la seva germana Caterina i mort feia 55 anys.

GASPAR CAMPS benefactor de la família mort el 1664 feia 62 anys i

JOAN BAPTISTA BOQUER, el seu oncle matern  feia 31 anys.

A continuació transcrivim l’anotació que fa el Rector en el llibre de les Rendes de 1726:

Fa tots anys a la rectoria de Vallclara 3 ll i 1 d.

1)    Fa 1ll i 9d com consta ab acte fet enpoder del Rt. Ciprià Tallada olim Rector de Vallclara per encarragament fet per dit PUJOL de PAU ALSAMORA lo acte fet el 23 de novembre de 1668 y per no trobarse la dycortesa? De dites 1ll 3d diu mon antecessor Josep Pujals que en acte de visita de sede vacant lo S. Canonge Castanuer visitador disposa que de dites 1ll 3d se celebrades un any a caritat crech 3d y lo 2ll per distribucions consta en lo sobrecaien de acte que son per animes y aniversaris encara que no consta per qui.

2)    Fa dit PUJOL 1ll 2sous per dos anys per l’ànima del Quòndam GASPAR CAMPS olim Rt, de Vallclara a caritat 11d quiscun com consta ab acte firmat per dit PUJOL als 9 de setembre de 1690 en poder de Josep  Pujals  olim rector de Vallclara.

3)    Fa dit PUJOL 10d per un Any per la anima de JOAN BAPTISTA BOQUER son oncle celebredor al 4 de agost. Consta per la fundació firmada per PAULA ALSAMORA com la ereva dels bens de dit BOQUER o, dels bens vindes? De son pare BAPTISTA BOQUER als 8 de octubre de 1695 en poder de PUJALS en fa 73, precari una sort a les planes que vull posseeix dit PUJOL.

 

Correspon dita renda;  1 any caritat 9d..2 anys caritat quiscun 11d.1 any caritat 10d.                                        1ll per distribucions. ARBRE: ELS PUJOL 363 ANYS A VALLCLARA.

PUJOL  Taradell JOSA (C. 1644) Vallclara

PUJOL BOQUER (c. 1666) Vallclara

PUJOL MOR (c.1702)  El Soleràs

PUJOL ANGLÈS (c.1746) L’Albi

PUJOL BOTÍ   (c. 1779) L’Albi

PUJOL TARRAGÓ (c. 1809) L’Albi

PUJOL PORXAS (c. 1847) Palamós

                PUJOL Mont-roig MENESCAL (a.1880) Moró

                                PUJOL CANÍCIO Sant Carles de la Ràpita (a1920)

                                PUJOL TortosaVILÀ

                                PUJOL Tarragona PERRAMON  Cervià

PUJOL SANS ( c. 1791) Vilanova de Prades

PUJOL LLURBA  (c.1818) Cervià

PUJOL OLIVER (c.1845) Vilosell

PUJOL ANGLES (c.1870) Vallclara

PUJOL BOVÉ  (c.. 1882) Vallclara

PUJOL GILI (c. 1881) Vallclara

  PUJOL ESTRADER c.1929)Vallcl.

PUJOL VELLET (c.1863) Vallclara

PUJOL-ABELLÓ (c.1871) La Mussara

PUJOL HUIX (c. 1872) El Vilosell

PUJOL CORNADÓ (c 1896)  El Vilosell

                PUJOL-RUÉ La Pobla ?


PUJOL-MOR (c 1702): 

 JOSEP PUJOL i BOQUER casa el 1702 amb  i TERESA  MOR del poble del Soleràs a la comarca de les Garrigues,  tenen 6 fills, 4 noies i 2 nois.

TERESA (n.11-01-1703) casa el 2 d’abril de 1721 a Vallclara amb Ramon Rosselló i Cabot de Passanant  però habitant a Vallclara (era el mestre de minyons) després van marxar a Sarral.

JOSEP (n.20-11-1708 +14-04-1735) mort fadrí als 28 anys. Hauria estat l’hereu.

MARIA ROSA (n. 23-08-1710)  casa el 13 d’agost de 1730 amb Josep Sala i Baltà de Blancafort, de Cal Sala de Blancafort, 4 anys mes tard al 1734 un altra Sala es casaria amb una pubilla de Vallclara començant la saga, després SALES de Vallclara.

CECILIA (n. 06-01-1714 + 03-05-1744 a 30 anys) casa als 19 anys amb ISIDRO ESTRADER i BOQUER de Vallclara, tenen dos fills, l’ISIDRO ESTRADER i PUJOL 1734-1815 amb descendència, i JOSEP ESTRADER PUJOL (1736-1815)  que mort fadrí als 79 anys. Són descendents actuals de l’ISIDRO: Cal Isidro Cal Xistu, Cala Casida i Cal Tutit.

JAUME hereu  (n.28-02-1717 + 03-01-1783 a 65 anys) casa el 9 de octubre de 1746 amb 29 anys amb CECÍLIA ANGLÈS i ALSAMORA (1710-1790)  de 36 anys, de l’Albi,  filla única i orfe de pare des dels 8 anys.  Tindran 4 fills, (veure apartat PUJOL i ANGLÈS).

MARIA PAULA (n.18-10-1729), casa el 19 de novembre de 1742 als 22 anys a Vallclara amb MARTÍ CERÓ i CRIVILLÉ del poble de Soleràs de les Garrigues, poble de la seva mare, i allí s’estableixen.


PUJOL – ANGLÈS (c.1746):  

JAUME PUJOL i MOR casa el 9 d’octubre 1746 amb CECÍLIA ANGLÈS i ALSAMORA de l’Albi, tenen 4 fills, 2 noies i 2 nois.

            FRANCESCA   (n. 26-07-1747 + 09-08-1749 als 2 anys).

TERESA  (n. 24-01-1749 casa el 26 de gener de 1777 amb MANUEL VERGÉS i CONTIJOCH  de Martinet, la Cerdanya, però resident a Montblanc i espardenyer d’ofici.

JOSEP hereu  (n. 06-10-1761 + ?) casa en primeres núpcies el 16 de febrer de 1778 amb MARIA EULÀLIA VIVES de Lleida que morí el mateix any, sense descendència, en segones casa amb MARIA BOTÍ i MIRÓ de Vilanova de Prades el 18 de desembre de 1779 i tenen 8 fills, 5 nois i tres noies. (Veure apartat PUJOL i BOTÍ).         Participa l’any 1805, com a cap de casa, en la contribució d’un quinzè de les collites per la construcció de l’Església nova de Vallclara.                                                     

JAUME (n. 09-02-1754  + 30-08-1834 als 80 anys). Participa, com el seu germà Josep, en les aportacions per fer l’Església nova de Vallclara. Casa el 31 de mars de 1791 amb MARIA SANS i MIRÓ (n. 25-05-1760 + 21-01-1830 als 69 anys) de Vilanova de Prades i tenen 2 fills barons:

JOSEP PUJOL I SANS (n 20-06-1795  + 18-12-1841 als 46 anys) casa al 14 de setembre de 1818 amb MARIA LLURBA i ALSAMORA (n.1797 + 23-01-1845 als 48 anys), de Cervià de les Garrigues tenen 6 fills, 3 nois i 3 noies. (Veure apartat PUJOL – LLURBA).

SALVADOR PUJOL i SANS (n. 21-09-1799 + 08-08-1819 als 19 anys) mort fadrí.

 

PUJOL-BOTI (c.1779): 

JOSEP PUJOL i ANGLÈS casa el 18 de desembre de 1779 amb MARIA BOTÍ i MIRÓ de Cervià, tenen 8 fills, 3 noies i 5 nois:

            JOSEP  (n. 13-04-1781 + 28-01-1784 als 2 anys).

PAU hereu (n. 12-04-1784 + 01-07-1864 als 80 anys). Casa al 12 de juny de 1809 amb ANTÒNIA TARRAGÓ i MARTÍ de l’Albi, tenen 6 fills, 3 nois i 3 noies. (Veure PUJOL-TARRAGÓ)

MARIA (n. 08.06.1787 + 20-07-1790) mort als 3 anys           

            JOSEP (n. 15-03-1790  + 17-03-1790 va viure 3 dies)

JOAN (n. 13-08-1791 + 1814) Va ser soldat a la Guerra del Francès 1808-1814 mort a França on era presoner. El 7 d’octubre de 1814 se li va fer un funeral a l’Església nova de Vallclara, va ser el primer que es celebrava en aquesta Església que fou beneïda el 3 de setembre del 1814.

            RAMON  (n. 13-08-1791 a 19-01-1813 als 21 anys, fadrí.)

MARIA (n. 25-08-1794 ) casa amb JOSEP NADAL i VILÀ de Vimbodí el 13 de setembre de 1813 i s’estableix a Vimbodí on tindrà descendència.

JOSEPA (n. 19-08-1798 + 09-06-1837 als 39 anys) Casa amb  JOSEP JOSA I CALBET del Mas de la Llana, tenen 8 fills 4 nois i 4 noies, són descendents d’aquest matrimoni Cal Paisàn, Cala Glòria, Cal Josa del Mas, Cal Pep de l’Albi.


PUJOL – TARRAGÓ (c.1809):

PAU PUJOL i BOTÍ Casa al 12 de juny de 1809 amb ANTÒNIA TARRAGÓ i MARTÍ  (n.23-07-1783 + 30-03-1864) de l’Albi, tenen 6 fills, 3 nois i 3 noies. Tot i ser l’hereu s’estableix a L’Albi on tenen els sis fills. Pot ser que l’Antònia Tarragó fos pubilla o tingues una dot generosa amb terres dels Tarragó, el seu avi Cosme l’any 1774 era el 8è propietari de l’Albi amb 18 finques. Allí van néixer tots els 6 fills.  Sembla que cap el 1839 s’instal·len a Vallclara amb la filla petita la RITA PUJOL i TARRAGO a Ca l’Úrsula (Actual Carrer Major 4).

            FRANCESC (n. 26-08-1810 + 29-11-1810 als 3 mesos)-

MARIA  n. 01-06-1812, el 10 d’agost de 1839 casa amb BLASI CARRÉ i TORNÉ de Vinaixa i s’hi estableixen

PAU hereu (n.30-08-1814 +11-12-1868), el 4 d’abril de 1847 casa a Reus amb

Veure: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000011753#imatge-14

TOMASA PORXAS i ESPINOSA DE LOS MONTEROS (n.21-12-1831) de Palamós.      (filla d’un Notari Ramon Porxas i Passanau de Mont-Roig del Camp i de Maria Anna Espinosa de los Monteros i Belloch, aquesta de Barcelona però filla de Joan Espinosa de los Monteros de Ciudad Real que feia d’Administrador interí de la duana de Palamos) Nota: L’avi de la Tomasa fou Joan Baptista Porxes Cabrer que tot intitular-se notari de Montbrió del Camp pel període 1800-1812, a la pràctica és notari de Mont-roig del Camp on té fixada la seva residència.

Veure:  https://arxiu.arxiuadg.org/visor2.php?id=5252     Pàgina 210

Tenim notícia de 5 fills. Els 4 primers figuren en el Padró d’habitants de Vallclara de 1860:

            RAMON PUJOL i PORXAS n 1853

            PAU PUJOL i PORXAS  n 1857

            ESTANISLAU PUJOL i PORXAS n 1858

MARIANA PUJOL i PORXAS  n 1859

MARIA PUJOL i PORXAS (n.23-02-1868) Neix a Vallclara deu mesos abans de la mort del seu pare, també a Vallclara.

Després d’aquestes morts deurien marxar de Vallclara. Sembla que a Mont-roig del Camp, on es van destruir els arxius parroquials i civils durant la guerra civil i per aquest motiu no tenim mes dades dels PUJOL-PORXAS. Però per una notació sagramental de L’Església de Sant Francesc de Tarragona  de 10 de juliol de 1893 coneixem el bateig d’ENRIC PUJOL i MENESCAL fill de l’ESTANISLAU PUJOL i PORXAS i ANTÔNIA MENESCAL i RIBA, i casat el 24 de març de 1923 amb TERESA PERRAMON i MARTÍ de Cervià de les Garrigues, els fills PUJOL i PERRAMON ja són establerts a Tarragona. També hem trobat dades d’ESTANISLAU PUJOL i MENESCAL Metge militar, ingressat a l’exercit al 15 de desembre de 1915 i nat el 8 d’abril de 1891, casat amb PILAR CANÍCIO GARCÍA en primeres i en segones amb NATALIA VILÀ, ambdós matrimonis amb descendència.

            COSME n.14-03-1817 no en sabem res més.

JOSEPA n.01.08.1819 casa el 21 de mars de 1838 amb JOAN CARDONA i PELLICER de Cornudella del Montsant i allí s’estableixen. Tenen 9 fills 2 noies i 7 nois. Un noi, el Francesc (n.18-07-1851) casa a Barcelona  l’any 1879 amb Antònia Bagué i Yumà.

RITA n.20-01-1822 En el Cens de l’any 1873 amb 52 anys la veiem soltera habitant a Vallclara a Ca l’Úrsula. No en tenim més notícies.

 

PUJOL-LLURBA (c.1818):  

JOSEP PUJOL I SANS (n 20-06-1795  + 18-12-1841 als 46 anys) casa al 14 de setembre de 1818 amb MARIA LLURBA i ALSAMORA (n.1797 + 23-01-1845 als 48 anys), de Cervià de les Garrigues tenen 5 fills, 2 nois i 3 noies tots nats a Vallclara:

MARIA (n. 16-10-1819 + ?) casa a 24 de setembre de 1838 amb JOSEP OLIVERES i JUNCOSA de Blancafort, allí s’instal·len, tenen fills ens consta un Francesc nat el 10-03-1859.

JOSEP (n.31-12-1821 + 11-11-1901 als 79 anys) casa el 8 de desembre de 1845 amb JOSEPA OLIVÉ i ANGLÈS del Vilosell (n.30-01-1829 + 09-04-1899 als 70 anys), era  neta de Miquel Olivé i Germà de Prades però ermità i habitant a Sant Miquel de la Tosca. Veure (PUJOL-OLIVÉ)

PAULA (n.24-10-1828 + 02-06-1917als 88 anys) casa el 20 de setembre de 1856 amb MARTÍ SOLÉ I SANAHUJA de l’Espluga de Francolí però els seus eren de Querol , inaugura el que, encara avui és coneix com Cal Martí, durant molts anys van ser masovers de Cal Josa del Mas. Tenen 3 fills, una noia i dos nois.

JOSEPA SOLÉ i PUJOL casa amb JOSEP JOSA i PALAU van tenir 4 fills, tres nois van morir abans dels 6 anys i un altre noi JOSEP JOSA i SOLÉ que casa amb MERCÈ BUTÍ i BOVÉ  no van tenir descendència.

            JOSEP SOLÉ i PUJOL (n 03-06-1860  ?) no en sabem res més.

SALVADOR SOLÉ i PUJOL (n. 18-04-1863 + 1848 als 85 anys)  casa amb CARME BALCELLS i SANTACREU el 23 de febrer de 1889 a l’Espluga de Francolí. Tenen 3 fills, dues noies i un noi.

FRANCESCA  SOLÈ i BALCELLS que casa amb ANTONI ROIG i ALENTORN, 4 fills:

MARIA LOURDES (n.1912 +1913) morta als 20 dies

            ANTONI ROIG SOLÉ (n.1919 +1968), el Ton de Cal Isidro

            XAVIER ROIG SOLÉ (n.1922 +1994), el Xavier del Forn

            MARIA ROIG i SOLÉ (n.1916 +?) casada a la Masó.

RAMON (n. 31-08-1831 + 06-03.1907 als 75 anys) Casa el 10 d’octubre de 1863 amb MARIA VELLET i BALDRICH  (n. 05-09-1833 + 1870 als 37 anys)  d’aquest primer matrimoni tenen dos fills:

            JOSEP PUJOL i VELLET (n. 19-08-1864 + 12-06-1891 als 26 anys i fadrí)

MARIA PUJOL i VELLET (n. 08-06-1868 + 17-11-1946 als 77 anys) Casa al  5 de febrer de 1894 amb ANTONI BALCELLS i ESPEL. Tenen un fill, Ramon, que mort als 5 anys.           

En segones núpcies casa amb ROSA ABELLÓ I MAIDEU (25-05-1844 + 10-01-1872 als 27 anys) de La Mussara el 21 de gener 1871. Tenen un fill, JOAN, que viu un mes.

En terceres núpcies el 1 de juny de 1872 casa amb ROSA HUIX i MERCÈ  (n. 1844 + 25-06-1899 als 55 anys) del Vilosell . Tenen 2 fills  un noi i una noia:

RAMON PUJOL i HUIX (n. 05-03-1873 + ?) casa el 18 de juliol 1896 amb ANTÒNIA CORNADÓ i MERCÈ  (n. 25-04-1870 + 06-05-1915 als 45 anys ) del Vilosell. (Veure PUJOL-CORNADÓ)

TERESA PUJOL i HUIX (n. 20-08-1878 + ?) casa el 26-12-1903 amb JOAN PREIXENS i ROIG de la Pobla de Cérvoles (n- 1874 +?).

FRANCIDSCA TERESA (n. 16-12-1834 + 01-04-1883 als 48 anys). Casa al 19 de gener de 1861 amb PERE OLIVÉ i PELLEJA de Capafonts , però s’estableixen a Prades, allí tenen quatre fills dos noies i dos nois (Francisca 1863, Josep 1865, Maria 1868 i Joan 1871).


PUJOL-OLIVÉ. (c1845)

JOSEP PUJOL i LLURBA (n.31-12-1821 + 11-11-1901 als 79 anys) casa el 8 de desembre de 1845 amb JOSEPA OLIVÉ i ANGLÈS del Vilosell (n.30-01-1829 + 09-04-1899 als 70 anys), era  neta de Miquel Olivé i Germà de Prades però ermità i habitant a Sant Miquel de la Tosca del  Vilosell.

         JOSEPA (n.19-01-1848 + 23-01-1848) mort als 4 dies.

JOSEP (n. 23-08-1849 + 31-05-1906 als 56 anys) casa el 31 d’agost de 1870 amb ROSA ANGLÈS i PALAU de Vallclara. Tenen 4 fills, 3 filles i un noi. (Veure PUJOL-ANGLÈS c.1870)

JOAN (n. 08.04.1852 + 26-12-1928 als 76 anys) casa el 20 de febrer de 1882 amb BÀRBARA BOVÉ i ALSAMORA  de Vallclara  (n.19-05-1860 + 22-09-1897 als 37 anys) tenen 6 fills, 3 nois i 3 noies:

            MARIA PUJOL i BOVÉ (n.21-11-1882 + 23-11-1882 als 2 dies).

RAMON PUJOL i BOVÉ (n. 02-02-1884 ? casa amb CONXA SALDUQUES, Ens consta una filla MARIA ROSA PUJOL I SALDUQUES.

            MARIA PUJOL i BOVÉ (n.24-03-1886 + 30-11-1889 als 3 anys).

JOSEP PUJOL i BOVÉ (n 31-08-1888 + 1976) casa amb CONCEPCIÓ ELIES I SALDUGA tenen una filla ROSA MARIA PUJOL i ELIES (n.23-01-1940) que casa el 03-08-1976 amb ISIDRO ANDREU i PUIG de Vimbodí, tenen un fill ROBERT ANDREU i PUJOL.

MIQUEL PUJOL i BOVÉ (n.17-01-1895 + ?) casa el 19 de maig de 1923 a Barcelona amb FRANCESCA ESTRADÉ I VIDAl de Vallclara (n 26-10-1894 +?) tenen una filla MARIA (el Bepet) PUJOL i ESTRADÉ (n 27-08-1926 + 01-05-2007 als 80 anys) neix a Vallclara, mort a Sant Pere de Ribes. Soltera. . 

            ENCARNACIÓ PUJOL i BOVÉ (n.1897 + ?) a Vallclara.

MIQUEL (n.   27-11-1854 + 30-12-1930) casa el 17 de setembre de 1881 amb MARIA GILI I XIFRÉ (n 11-07-1864 + 18-01-1927)


PUJOL-CORNADO (c.1896): 

RAMON PUJOL i HUIX (n. 05-03-1873 + a 1952 als 79 anys) Mort a la Pobla de Cérvoles on va marxar a viure  a casa de la filla Guadalupe viuda, cap l’any 1946. Casa el 18 de juliol 1896 amb ANTÒNIA CORNADÓ i MERCÈ  (n. 25-04-1870 + 06-05-1915 als 45 anys ) del Vilosell. Tenen 5 fills, 1 noi i quatre noies:

RAMON (n. 16.04.1897 + ?) Casa al 18 de febrer de 1922 amb MARIA RUÉ i GASSIÓ(n. 1893 + ?)  de la Pobla de Cérvoles. S’estableixen a la Pobla. Deuria morir abans dels 50 anys d’edat, doncs hi és en el cens de la Pobla de l’any 1934 i en el del 45 ja no hi és i s´hi és la seva viuda Maria Rué i Gassió. Sembla que no van tenir fills doncs en tots els censos posteriors no apareixen Pujol-Rué.

MARIA MERCÈ (n. 06-10-1898 + ?) Casa al 17 d’abril de 1920 amb OLEGARI FLEIX i BALCELLS  també de Vallclara Tenen 5 fills, 3 nois i dues noies:

GENEROSA FLEIX i PUJOL (n.1920 +2011) casa amb JOSEP MARIA JACAS i CASARES (1922-1996) el 4 de novembre de 1949 a Vimbodí. Eren cosins segons. Tenen tres nois LLUÍS, JORDI i JOSEP MARIA.

EUGENI FLEIX i PUJOL (n.1924 +2013) casa amb RAMONA ESPASA i BLAY (n.1931 + 2018)  de la Pobla de Cérvoles l’any 1953. Tenen dos fills ROSER i EUGENI.

ISMAEL FLEIX i PUJOL (n. 17-05-1928 + 19-09-1928 als 4 mesos)

            REGILDA FLEIX i PUJOL (n.1931 +?)

JORDI FLEIX i PUJOL (n.1936 +2016) casa el 6 de maig de 1961 a Leicester, Anglaterra amb  MARGARET WRIGHT, tenen quatre fills: JORDI, FELIPE, CAROLINA i RICHARD.

ANTONIA (n. 11.06.1901 + ?) Casa  amb ANTONI CASAS i SALVADOR  de Vilaseca, però s’estableixen a la Pobla de Cérvoles, Tenen descendència RAMON CASAS i PUJOL (n. 1926 ?)  casa el 1958 amb NÚRIA ESPASA BLAY germana de la Ramona esposa de l’Eugeni Fleix i Pujol.

MARIA GUADALUPE (n.07.06.1904 +?) Casa el 2 de juny de 1927 amb JOSEP GASSIÓ i TALISA, de la Pobla de Cérvoles, s’hi estableixen. Tenen descendència: GASSIO-PUJOL, BORCH-GASSIO, SANS-BORCH....

ROSA ANTÒNIA (n. 21.06.1909 + 10.09.1912) mort als 3 anys.    

 

En quines cases vivien l’any 1873 els PUJOL a Vallclara?

Seguint la genealogia del cognom ja establert a Vallclara hi veiem molta expansió però l’alta mortalitat infantil i els casaments de les noies fora vila i una curta esperança de vida fa que els arbres perdin moltes fulles i els habitants PUJOL arribin a 1872 amb tan sols sis cases PUJOL, (primers i segons cognoms).

Cases habitades per PUJOLS al Padró General de Vallclara a 31 de desembre de 1873.

1.    Una a l’Abadia, llavors Carrer Major número 18, ara  Plaça de l’Església número 4, en que hi viuen JOSEP PUJOL i OLIVE casat de poc, 2 anys,  amb MARIA ANGLÈS i PALAU i viuen també els sogres JOSEP ANGLÈS i FREIXES de 66 anys i ANTONIA CONTIJOCH i ALUJA de 59 anys, aquesta esposa en segones núpcies. I la nena d’un any i mig MARIA PUJOL I ANGLÈS (la que de gran es casaria amb Adolf SANTCLIMENT). Tot fa pensar que la casa era dels sogres. De Cal Xero.

 

2.    L’altra casa, Carrer Major número 29 (ara 27) , és l’actual cal PUJOL, llavors hi vivien RAMON PUJOL LLURBA de 42 anys amb ROSA HUIX i MARCÈ de 29, la seva tercera esposa embarassada de 6 mesos de RAMON PUJOL i HUIX besavi dels actuals propietaris els FLEIX i ESPASA , amb JOSEP PUJOL VELLET de 7 anys (mort fadrí als 26 anys), i MARIA PUJOL i VELLET de 3 anys  (Casà l’any 1894 amb ANTONI BALCELLS i ESPEL). En aquesta casa 21 anys mes tard, l’any 1894 i viu el matrimoni RAMON PUJOL i LLURBA de 63 anys i ROSA HUIX i MARCÉ de 50 i el fill RAMON PUJOL i HUIX de 21 encara solter, no és casaria amb    ANTÒNIA CORNADÓ i MARCÉ del Vilosell fins el 1896. També hi vivia la TERESA PUJOL I HUIX de 16 anys que no es casaria fins l’any 1903, morta ja la mare l’any 1899, amb JOAN PREIXENS i ROIG de la Pobla de Cérvoles de 29 anys, ella en tenia 25.

 

3.    Una altre casa PUJOL Cal Claca, Carrer Major 44, ara Carrer Major 8 JOSEP PUJOL LLURBA de 52 anys amb JOSEPA OLIVE i ANGLÈS de 44 anys i els fills JAUME PUJOL i OLIVÉ de 20 anys i MIQUEL PUJOL i OLIVÉ     de 17. L’any 1894 en aquesta casa hi viuen només els pares JOSEP PUJOL i LLURBA i JOSEPA OLIVE i ANGLES, llavors amb 73 i 64 anys respectivament. Un fet curiós és que aquesta JOSEPA OLIVE i ANGLES era nascuda a l’ermita de Sant Miquel de la Tosca, al Vilosell, doncs els pares, de Prades, eren els ermitans.

Aquest MIQUEL PUJOL i OLIVE el veiem l’any 1894 amb 38 anys vivint a cal Roig Carrer Major cantonada Carrer de les Piques, (actualment Carrer Major 1), amb la seva esposa MARIA GILI i XIFRÉ, la casa era d’ella doncs a 1873 aquí hi vivien FRANCESC GILI i MARTORELL amb PAULA XIFRÉ i XIFRÉ el seus pares, la filla llavors tenia 8 anys. Fills d’aquest matrimoni son en TOMAS PUJOL i GILI pare de la MARIA PUJOL i ESTRADER  i en JAUME PUJOL i  ESTRADER (Jaume el Roig, l’últim PUJOL nat i mort a VALLCLARA), i la MARIA PUJOL i GILI aquesta casa a CAL JUPA l’any 1909 amb JOAN PALAU i PUJOL. L’historiador JOSEP M GRAU i PUJOL és net de TOMAS PUJOL i GIL i fill de MARIA PUJOL i ESTRADER.

4.    Al Castell (Raval de Vilanova 12) hi trobem l’establiment de Cal Martí, MARTÍ SOLÈ i SANAHUJA, nat a l’Espluga de Francolí (neix en el Mas del Faló) però l’origen de la casa a Querol , casa amb PAULA PUJOL i LLURBA l’any 1856, a l’any 1872 els trobem ja amb 3 fills, en Salvador, llavors de 9 anys, seria l’avi dels Roig i Solé (Forn i Ton de l’Isidro) i dels Marti (Solé i Vellet).

5.    A cala Úrsula, Carrer Major 4 (abans 49) hi trobem vivint a RITA PUJOL i TARRAGÓ, soltera de 42 anys, aquesta va néixer a l’Albi.

 

Tots els PUJOL a Vallclara l’any 1872:

 

 

 

 

Carrer Actual (2021)

Número Actual

Edat

Nom de casa

ANGLÈS

FREIXES

Josep

Plaça Església

4

66

Cal Xero “L’Abadia”

CONTIJOCH

ALUJA

Antònia

Plaça Església

4

59

 

PUJOL

OLIVÉ

Josep

Plaça Església

4

22

 

ANGLÈS

PALAU

Maria

Plaça Església

4

19

 

PUJOL

ANGLÈS

Maria

Plaça Església

4

1

 

PUJOL

LLURBA

Ramon

Major

27

40

Cal Pujol

HUIX

MARCÈ

Rosa

Major

27

29

 

PUJOL

VELLET

Josep

Major

27

7

 

PUJOL

VELLET

Maria

Major

27

3

 

PUJOL

LLURBA

Josep

Majpr

8

43

Cal Claca

OLIVÉ

VIVES

Josepa

Major

8

45

 

PUJOL

OLIVÉ

Jaume

Majpr

8

20

 

PUJOL

OLIVÉ

Miquel

Major

8

17

 

SOLÉ

SANAHUJA

Marti

Vilanova

12

50

Cal Martí

PUJOL

LLURBA

Paula

Vilanova

12

41

 

SOLÉ

PUJOL

Antònia

Vilanova

12

14

 

SOLÉ

PUJOL

Josep

Vilanova

12

12

 

SOLÉ

PUJOL

Salvador

Vilanova

12

9

 

JOSA

PUJOL

Pau

Piques

3

44

 

ALENTORN

GUASCH

Teresa

Piques

3

45

 

PUJOL

TARRAGÓ

Rita

Major

4

42

Ca l’Úrsula

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...