Total de visualitzacions de pàgina:

6. Segle XVII. Fets més importants a Vallclara que en tinguem notícia.


1603

Jurament al nou abat de Poblet Simó Trilla

La universitat la componen 24 caps de casa.

1608

És batlle de Vallclara Llorenç Boquer del 1608 fins 1628.

1609

Celebren “pau i treva” Llorens Saragossa i Gabriel Anglès devant lo sotbatlle Joan Martí, testimonis Llorens Nadal i  Francesch Franch.

1610

Advertiment del Batlle General de Poblet a 25 d’abril de 1610 referent a que els habitants de Vallclara: “no donen  ni atrevesquen acollir en ses cases o llurs habitacions ninguns bandolers lladres matadós saltejadós de camins ni enemichs de sa majestat ni donarlos ninguna manera de socorro ço és pa ni vi ni altres manteniments ningun genero de monissions ço es pólvora o pilotes en pena de 100 ducats de or” per Poblet i “10 ducats  per al acusador” i “qualsevol persona de qualsevol grau o condisió que sie que sabrà o veurà bandoles o nemichs de sa majestat de dia o de nit dins o fora de la present vila ajen  de avisar o notificar al balle o sosballe, so pena de 25 ducats, ... i sien tenguts a fer tocar la campana y tocar via fora y sometent y fasen aplegar tota la gent del poble ab ses armes y isquen en persecució dels dits bandoles”.

 

1611

El Papa Pau V beatifica a Pere Marginet fill de Vallclara.

1628

És batlle de Vallclara Joan Martí del 1628 fins 1633.

1628

Joan Boquer i Vinader de Vallclara compra el Molí de Biern el 12 de març de 1628 als Espases de Vilanova de Prades.

Es tenia sota domini del Monestir de Poblet amb cens de 48 sous barcelonesos.

1635

És batlle de Vallclara Llorenç Nadal del 1635 fins 1638.

1638

És batlle de Vallclara Joan Boquer del 1638 fins 1649.

1651

Primer Batiste a Vallclara Francesc Batiste i Mulner (1619-1691) d’Ulldemolins casa l’11 de juny de 1651 amb Colombina Vilalta i Josa, pubilla i propietària d’uns 18 jornals de terra .

1653

És batlle de Vallclara Joan Martí del 1653 fins 1668.

1653

S'acaba la construcció de la capella de Sant Antoni de Pàdua, el mestre d'obres va ser Antoni Gato francés habitant a Prades, va morir al Vilosell el 1707.

1661

El 6 de novembre de 1661 testifiquen els veïns de Vallclara les destroces produïdes pels castellans en la guerra del Segadors (1640-1652).

"vingeren los soldats castellans i nosaltres nos retirarem a la iglesia y los soldats cremaren les portes y sen portaren tot alló que fonc de son gus y cremaren algunes cases …"

1668

És batlle de Vallclara Joan Boquer del 1668 fins 1691.

1673

Són jurats de Vallclara: Joan Perera +(7.8.1673), Joan Alsamora i Jaume Josa.

1674

Són jurats de Vallclara: Joan Josa, Isidro Martí, Josep Josa.

1675

Són jurats de Vallclara: Gaspar Palau, Pere Bonet, Francesc Batiste.

1675

Primer Pujol a Vallclara

Joseph Pujol figura com a membre de la universitat de Vallclara al capbreu de Poblet de 1675.

1675

Capbreu

24 declarants, la universitat és de 21 caps de casa.

Joan Boquer (Batlle), Francesc Batiste, Pere Bonet, Gaspar Palau, Joan Alsamora, Batiste Boquer, Felip Josa, Josep Josa (Menor), Llorenç Nadal, Miquel Estrader, Jaume de Felip, Joseph Pujol, Pau Berart, Joan Bonet, Jaume Anglès, Josep Giner, Joan Josa de Feliph, Joseph Boquer, Joan Josa, (Major), Magí Bové, Joseph Guasch.

1676

Són jurats de Vallclara: Joan Josa, Felip Josa i Llorenç Nadal

1677

Són jurats de Vallclara: Joan Anglès, Isidro Martí i Jaume Josa.

1678

Són jurats de Vallclara: Joan Josa, Pere Bonet i Baptiste Boquer

1680

Són jurats de Vallclara: Joan Josa, Batiste Boquer.

 

1681

Són jurats de Vallclara: Isidro Martí, Josep Josa i Gaspar Palau.

1681

Primer Bover a Vallclara

Magí Bover (moliner?) d'Aguiló  casa amb Maria Alsamora de Vallclara el 16/02/1681.

1687

Plaga de llagosta

El 7 de juny de 1687 entra la plaga de llagosta "en dues hores varen escapçar o tallar casi totes les espigues de blat del terme"

1688

Són jurats de Vallclara: Francesc Batiste, Pere Miquel Nadal i Joan Estrader

1693

Primer Fleix a Vallclara

El 21 de març de 1693 casa Josep Fleix (Cirurgià)  de Vilabella amb Cecilia Belart de Vallclara.

1694

És batlle de Vallclara Jaume Anglès.

1698

És batlle de Vallclara Llorenç Nadal del 1698 fins 1701.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...