Total de visualitzacions de pàgina:

8. Segle XIX. Fets més importants a Vallclara que en tinguem notícia.

 

1802

És batlle en Josep Josa i Civit

1804

És batlle de Vallclara Francesc  Alçamora i Miró

És nomenat per l'Abat Casanovas el 21 de desembre de 1804 per dos anys a partir del primer de gener de 1805

1805

Església nova: Projecte de l’església nova.

25 de juliol els veïns de Vallclara veient que ni la Rectoria ni el comú tenien rendes suficients per costejar-ne una església nova, s'imposen voluntàriament un quinzè de les collites i nomenen una comissió formada per Ramon Sales i Cedó, Joan Boquer i Giner, Josep Josa i Batlle i Anton Nadal.

1806

Església nova: Comencen les obres de l'Església nova. Mestre d'Obres Francesc Nadal de l'Espluga de Francolí, adjudicades el 24 de febrer de 1806.

És construeix amb les aportacions del 15 per cent de les collites dels habitants del poble. Preu 7.300 lliures

1810

Guerra del francès: 18-12-1810 El comissari de guerra de la divisió Iranzo demana al poble de Vallclara  2 quarteres i mitja d'ordi i sis quintars de palla diaris pels cavalls d'aquella divisió.

1810

Guerra del francès: novembre, Isidre Baldrich reclama una mula que se li havien quedat els soldats a la força.

1810-1811

Guerra del francès: Ramon Sales i Cedó, Josep Batiste i Carré  i Joan Calderó i Paris Batlle el primer  i regidors els segons, paguen als francesos a compte del poble de Vallclara 5.568 lliures.

1811

És elegit Batlle Ramon Sales i Cedó (1759-1825)


1811

l'1 de juliol del 1811 les Corts de Cadis aboleixen les senyories jurisdiccionals.

1812

Guerra del francis: 10 d'abril 1812 Ramon Sales i Cedó demana la llibertat del seus germans Josep i Antoni.

Ramon Sales i Cedó demana la llibertat del seus germans Josep i Antoni de 44 i 41 anys, respectivament, capturats pel comandant Gay en la creença que eren desertors, en realitat estaven adscrits a les Companyies de Preferència del Cos de Reserva.1813

Guerra del francès: Alguns veïns de Vallclara per no acabar de tornar el deute al Batlle i regidors els acusen d’afrancesats. Quedaven per tornar 3.508 lliures.

Veure 1815 sentència definitiva.

1814

Església nova:  Benedicció de l'Església nova.

Beneïda el 3 de setembre de 1814 pel rector Bernat Rabascall.

1815

Guerra del francès: La Sala del Crim de l'Audiència de Catalunya absol als acusats d’afrancesament. Però el deute no és tornà.


1816

El poble de Vallclara participa en una pregaria a La Pobla per demanar la pluja.

El 3 d'abril de 1816 set pobles és reuneixen a la Pobla per pregar a La Mare de Déu de la Jonquera per acabar amb la sequera imperant són: Ulldemolins, Albi, Vilanova de Prades, El Vilosell, Vallclara i la Pobla. "Dos dies finida la pregaria va començar a ploure"

1817

És batlle Ramon Sales i Cedó

1824

És batlle reial en Joan Palau i Josa

1825

És batlle reial en Ramon Sales i Cedó.

1830

Mort el dia 27-07-1830 lo rector Joseph Figueres i Oliver de 63 anys

Enterrat a l’Església de Vallclara "entrant a ma dreta junt a la paret mestre"

1835

Caps de casa censats: 31

1836

Primera guerra carlina (1833-1840) Enterren a Vallclara a Domenech Marchant Alies Champillo

14-06-1836 : "En lo terme de Vinaixa partida de les Comes se encontró mort Domingo Marchant alias Champillo de Balaguer dispers de la Divisió de Griset lo qual fou degollat per la Cavalleria de la Divisió de Horrea (Gurrea) lo dia de Sant Antoni entre 6 i 7 de la tarda, per disposició del rector de Vinaixa fou portat lo cadaver a aquesta parròquia de Vallclara, al dia seguent se dona sepultura"

1836

Primera guerra carlina (1833-1840) Enterren a Vallclara a Rafael Besora i Sans natural d'Alcover.

14-06-1836: En la vinya de Francisco Josa alias "Roijalench" cituada a la Costa de Vilanova de Prades se encontró mort Rafael Besora…lo qual era soldat del Batalló de D. Joan Griset y en la dispersió que tingué lo Batalló morí de desgràcia perque s'encontrà damun d'un cep, ficada la brocada dins dels ronyons. Fou recollit per la justícia in dona sepultura al cementiri de Vallclara"

1842

Aiguat de Sant Bartomeu  24 d'agost.

1845

És elegit Alcalde d'elecció popular en Joan Sales i Juncosa.

1846

És Alcalde en Ramon Sales i Bover de l'any 1844 al 1857. (n.1812-+.1890)

1846

Ramon Sales i Bover compra el molí del Xafarot a Ramon Estrader el 18 de novembre de 1846, tots de Vallclara.

1846

L’11 de desembre de 1846 es van beneir dues noves campanes, la més grossa sota l’advocació de Sant Isidre i la petita sota l’advocació de Sant Joan Baptiste.

1849

Processó a l’ermita de la Mare de Déu de la Jonquera

de la Pobla de Cérvoles per pregar per la pluja

1857

Cens habitants: 411

1859

Josep Espasa i Anguera emigra de Vallclara a Barcelona, més tard fundaria l'Editorial Espasa.

1859

Processó a l’ermita de la Mare de Déu de la Jonquera de

la Pobla de Cérvoles per pregar per la pluja

1860

Vallclara tenia 166 edificis: 94 habitats tot l'any, 13 part de l'any, 59 deshabitats.

1860

A Vallclara hi havia 2 molins d'oli de tracció animal i tres de farina.

1861

És Alcalde de Vallclara Josep Bernat i Andreu (n.1828-

1862

S'acaba el retaule de la Església nova, beneït el dia de Rams. Autor: Feliu Ferrer i Guasch (Benicarló-1817-Móra d'Ebre 1884).


Pagant els veïns dos quartans de blat anuals per casa.

 

 

1865

El 4 de novembre de 1865 arriba el ferrocarril a Vimbodí.

Construcció per trams: Tarragona-Reus (17/6/1856) 15km. Reus-Montblanc (13/5/1863) 27km. Montblanc-L'Espluga de Francolí (26/6/1865) 6km.L'Espluga de Francolí-Vimbodí (4/11/1865) 5km. Vimbodí-Vinaixa (9/1872) 8km.  Les Borges Blanques-Vinaixa (7/6/1874) 16km. Les Borges Blanques-Juneda (19/9/1878) 5km. Juneda-Lleida (19/5/1879) 19km. TOTAL: 101km i 23 anys d'execució.

1866

És Alcalde de Vallclara Ramon Sales i Bover de l'any 1866 al 1882. (n.1812 - +. 1890)

En total fou Alcalde de Vallclara 30 anys.

1867

La Secretaría de l'Ajuntament de Vallclara estava dotada amb 300 pessetes anuals.

1868

Destronament d'Isabel II. "La Gloriosa"

Proclama de l'ajuntament de Vallclara. Junta revolucionaria de Vallclara. Muy Ilm.Sr. Siendo cerca las tres de esta mañana compareció una multitud de estos vecinos en grupo y empezaron con gritos, Viva la soberania, Viva el pueblo, abajo los Borbones y viva la libertat, presentandose despues al Alcalde para que reuniese al Ayuntamiento y reunido este le intimaron la rendición de la Autoridad reclamandole al efecto los retratos de la Reina que existian en la casa del Comun y en la escuela los cuales despues de entregados fueron quemados en presencia del público. A continuación el Ayuntamiento en pleno se pronunció y aceptó el nombramiento de dicha Junta revolucionaria que propusieron los expresados amotinados de los individuos siguientes. D. Ramon Sales i Bové Presidente. D. Juan Estradé i Miret Vicepresidente. D.José Josa i Balcell, D. Magín Estradé i Abelló y D. Ramon Estradé i Bolera Vocales. D. Ignacio Escobar y Cayrola Secretario, D. Jose Bové i Prenafeta Vicesecretario.Viva la soberania nacional Viva el pueblo libre Abajo los Borbones Abajo lo existente. Loque tengo el honor de poner en su conocimiento de Vd. asegurandolequ este pueblo y su junta revolucionaria se someten en un todo las disposiciones que tenga a bien ordenar. M.Y.Junta revolucionaria provisional de la prov. de Tarragona.Vallclara 4 de octubre de 1868 (firmado)Ramon Sales i Bové.

1870

Cens habitants: 419

1870

És nomenat capità dels somatents de pau en Ramon Sales i Duch.

1871

Valoració de Cal Sales Carrer Major nº 40 11.000 pts.

1871

Vallclara tenia 420 Habitants.

1871

És nombrat mestre de Vallclara D. Buenaventura Panadés.

1874

Aiguat de Santa Tecla. 23 24 de setembre de 1874.

1879

El dia 10 de juliol és nombrat Jutge municipal de Vallclara pels anys 1879-1881 Joan Sales i Juncosa

1882

És Alcalde de Vallclara Josep Josa del Mas.

1884

El 30 de juliol de 1884, Pau Josa Anglès de cal Mixoner dispararà a Josep Rigual de cal Ros. (Llibre de sentències de l’Audiència de Reus 1884/107).

 

1885

És constitueix el Comitè del Partit Liberal Fusionista de Vallclara

President executiu: Ramon Sales i Duch, Vicepresident: Joan Estradé i Miret, Vocals: Joan Sales i Duch, Josep Bové i Prenafeta, Josep Manresa, Ramon Sales i Bové, Secretari: Francesc Butí i Guasch.

1886

Juan Anglès Arbós, àlies Penes de cal Pacàs provocarà als presents del cafè propietat de Carme Estrader el 17 de juliol de 1886 (Llibre de sentències 1886/105)

 

1887

Habitants de fet: 448.

1887

La Junta Provincial de Instrucció pública de Tarragona autoritza la plaça interina de mestre de Vallclara fins que el titular Sr. Joan Bayges i Salvadó acabi de complir la seva condemna. 

1887

El juny de 1887 és nombrat Jutge municipal de Vallclar Joan Sales i Duch 1887-1889.

1892

És constitueix el nou Comitè del Partit Liberal a Vallclara.

President: Ramon Sales i Duch, Vicepresident: Joan Sales i Duch, Vocals: Francesc Butí i Guasch, Joan Estradé i Miret, Miquel Lladó i Josa, Antoni Nadal i Ballescà, Ramon Cervelló i Josa, Isidre Estradé i Dalmau, Joan Palau i Nogué, Josep Anton Grau i Baldrich. Secretari: Anton Nadal i Gili.

1898

Preu d'una mula 18 onzes.

1899

Martí Cos i Marimon (de Montagut, habitant a l'Espluga de Francolí)  agafa a parceria les terres de Cal Sales juntament amb el seu germà Carles i amb Magí Balcells i Espelt (de Blancafort) el seu cunyat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...